EDUCA B3 „Odborné vzdělávání zaměstnanců Nové Mosilany, a.s.“

V měsíci listopadu 2013 vedení Nové Mosilany, a.s., obdrželo od Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP LZZ na náš grantový projekt reg. č. CZ.1.04/1.1.04/B3.00234.

Cílem projektu „Odborné vzdělávání zaměstnanců Nové Mosilany, a.s.“ je umožnit novým nebo i stávajícím zaměstnancům důkladné profesní proškolení na vybrané, náročné operace technologického postupu výroby pánských vlněných a směsových tkanin a dámských šatovek od zpracování česance, výrobu přízí, přípravy přízí ke tkaní, tkaní, až po nopování, vyšívání a úpravu hotových látek.

V rámci projektu bude proškoleno dvacet čtyři zaměstnanců, jejichž vzdělání je buď základní nebo disponují vzděláním, které je pro naši firmu neuplatnitelné. Nekvalifikovaní zaměstnanci takto potřebnou odbornou kvalifikaci získají. Realizací projektu „Odborné vzdělávání zaměstnanců Nové Mosilany, a.s.“ se zvýší počet profesně kvalifikovaných zaměstnanců, kteří zvládnou novou, náročnou profesi v požadované kvalitě. Často právě kvalita námi vyrobených tkanin rozhoduje o získání nových odběratelů v početné skupině světových výrobců pánského a dámského ošacení.

Realizace projektu je naplánována od 1.1.2014 do 28.2.2015.

Průběh projektu únor–duben 2014

Dne 1.2.2014 po měsíční přípravě bylo zahájeno proškolování na vybrané profese technologického postupu výroby pánských vlněných a směsových tkanin v rámci projektu OP LZZ na střediscích přádelna, snovárna, tkalcovna, vyšívárna a mokrá úpravna. Od 1.března také na středisku přípravna přádelny.

Každý účastník projektu je proškolován ve vybrané profesi svým interním lektorem podle harmonogramu takovým způsobem, aby za určený počet měsíců zvládl svou profesi plně kvalifikovaným způsobem. K dnešnímu dni již byli proškoleni a získali osvědčení o kvalifikaci na profesi účastníci v profesích: předpřádání, snování, tkaní, vyšívání a zušlechťování textilií opalování.

Od 1.května se na vyjmenovaných střediscích zaškolují tři noví účastníci v profesích předení, tkaní a přečesávání.

Průběh projektu květen–červenec 2014

Proškolování na novou profesi se uskutečňuje podle harmonogramu na všech střediscích. Na elektronické tabuli na recepci společnosti jsou pravidelně zveřejňovány nové informace o průběhu projektu.

Každému účastníkovi projektu tiskneme pracovní smlouvu na hlavičkový papír s barevnými logy Evropského sociálního fondu, Evropské Unie, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a logem Nové Mosilany. Na všechny ostatní dokumenty, které používáme pro účastníky projektu, tiskneme s černobílým logotypem.

Nechali jsme vyrobit několik propagačních předmětů, mezi něž patří: barevné bloky, propisky, tužky a trička. Tyto předměty mají barevné nebo černobílé potisky dle manuálu pro publicitu a jsou rozdávány účastníkům projektu, interním lektorům a našim klientům při různých jednáních. Informace o zahájení projektu jsme publikovali v novinách MF Dnes v příloze o učňovském školství.

Na konci měsíce července jsou na přípravně přádelny úspěšně proškoleni na svou novou profesi tři účastníci projektu, na přádelně jeden, na snovárně dva, na tkalcovně dva, na vyšívárně tři a dva na úpravně hotových tkanin.

Průběh projektu srpen–prosinec 2014

Proškolování na novou profesi se uskutečňuje podle harmonogramu na všech střediscích. V měsíci prosinci jsme do projektu přijali poslední účastnici a to na středisko úpravna hotových tkanin. Proškolování se nadále uskutečňuje ve všech vybraných profesích a bude ukončeno v měsíci lednu 2015. O průběhu dalšího proškolování na novou profesi účastníků projektu informujeme naše zaměstnance na elektronické tabuli na recepci společnosti.

Doposud proškolení účastníci projektu pracují ve svých profesích svědomitě a mnozí již nejen v požadovaném množství odvedené práce ale i v bezchybné kvalitě vyrobených polotovarů. Tedy pramenů, přástů, potáčů, osnov, utkaných látek nebo zušlechtěných tkanin. Informace o zahájení a průběhu projektu jsme nově publikovali na stránkách Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu v ATOK Revue.

Ukončení projektu 1. 1. 2015–28. 2. 2015

Klíčová aktivita „proškolení na novou profesi“ byla realizována dle stanoveného harmonogramu. V období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 ukončili zaškolování a získali osvědčení 4 účastníci projektu. Celkem bylo na novou profesi v rámci projektu vyškoleno 24 účastníků. Cíl projektu byl splněn.

V rámci klíčové aktivity „projektové řízení“ se uskutečňoval, řídil a zabezpečil hladký průběh projektu. Tím bylo: kontrola dodržování harmonogramu při realizaci projektu a průběžné sledování dosahovaných monitorovacích indikátorů. Pravidelně byly konány jednou za měsíc kontrolní dny, které sloužily k průběžné koordinaci a kontrole plnění úkolů. Byly konány také porady jednotlivých členů projektového týmu s projektovou manažerkou. Všechna pravidla byla dodržena: pravidla publicity a vizuální identity, administrace projektu, archivace, příprava dokladů, které byly potřebné k monitorovací zprávě. Všechny formy publicity byly splněny.

Back — Projekty OP LZZ