GDPR

Ochrana Vašich osobních údajů (dále jen osobních údajů) je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás naše organizace shromažďuje a jak tyto údaje používáme. Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je Nová Mosilana, a.s., IČO: 60710756, se sídlem Charbulova 1145/150, Černovice, 618 00 Brno, (dále jen „Správce“).

Zásady zpracování

Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

Informace o zpracování osobních údajů

Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

Osobní data zpracováváme s následujícími účely:

 1. pokud jste návštěvníci našeho areálu:
  • ochrana objektů, ochrana majetku, prevence úrazů a trestné činnosti (účel č.1)
 2. pokud jste naši obchodní partneři, dodavatelé nebo sponzoři nebo je zastupujete:
  • uzavírání a plnění obchodních a sponzorských smluv (účel č.2)
 3. pokud jste uchazeči o zaměstnání nebo zaměstnanci:
  • uzavírání, změny nebo ukončování pracovněprávních či obdobných vztahů (účel č.3)
 4. pokud jste návštěvníci našich webových stránek:
  • analýza vašich preferencí, marketing (účel č.4).

Právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1 GDPR a to takto:

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Rádi bychom Vás informovali, že Vaše osobní údaje můžeme dle výše uvedeného nařízení zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Naše organizace zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete zejména:

Jedná se tak nejčastěji (nikoliv výhradně) o údaje, které nám sdělíte, nebo které musíme zpracovávat ze zákona nebo z důvodu, že tím sledujeme svůj oprávněný zájem, např.:

Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým naše organizace zpracovává osobní údaje, nezahrnuje automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že:

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme zejména:

 1. od obchodních partnerů, dodavatelů nebo sponzorů,
 2. od zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání, a to přímo, např. při uzavírání smluv, na základě výběrových řízení,
 3. z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy),
 4. od třetích osob oprávněných s osobními údaji klienta nakládat,
 5. z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména našim zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji pouze však v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Proto vždy před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi sami dodržujeme.

Předávání osobních údajů

V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni přímo, bez Vašeho souhlasu, předávat Vaše osobní údaje:

 1. příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
 2. bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb;
 3. dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek.

Vaše práva

Dodržujeme zákony na ochranu dat platné v Evropském hospodářském prostoru, které v případě jejich platnosti zahrnují následující práva:

 1. Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat (viz dále).
 2. Máte právo od nás jakožto od správce údajů ve smyslu právních předpisů požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu.
 3. Máte další práva jako je právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti přímému marketingu, právo na přenositelnost osobních údajů.
 4. Máte právo nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů.
 5. Máte právo podat stížnost u úřadu pověřeného ochranou dat.

Právo odvolat souhlas

V tomto Informačním memorandu jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může tak učinit způsobem definovaným v sekci Kontaktujte nás.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete na našich webových stránkách, a který můžete tamtéž odvolat pomocí formuláře.

Správa preferencí cookies

Nastavit cookies

Svou volbu preferencí cookies můžete kdykoliv změnit kliknutím na výše uvedené tlačítko. Tím se vrátíte k banneru se souhlasem ukládání cookies a můžete změnit své preference nebo svůj souhlas ihned odvolat. Kromě toho různé prohlížeče poskytují různé metody blokování a mazání cookies používaných webovými stránkami. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, aby cookies blokoval nebo mazal. Níže jsou uvedeny odkazy na podpůrné dokumenty, jak spravovat a mazat cookies v hlavních webových prohlížečích.

Pokud používáte jiný webový prohlížeč, navštivte oficiální podpůrné dokumenty vztahující se k vašemu prohlížeči.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, které pocházejí z jiné domény. V následující tabulce je uveden přehled všech cookies včetně jejich popisu a doby zpracování.

Zásady zpracování třetích stran

Pro cookies třetích stran platí zásady zpracování, jejichž seznam uvádíme zde:

Kamerové systémy

Správce využívá kamerové systémy se záznamem, účel a doba zpracování včetně možných příjemců jsou definovány ve výše uvedených kapitolách.

Zpracovatel kamerových systémů

Pro zpracování osobních údajů z kamerových systému byl určen dodavatel ELZAS spol. s r.o., se sídlem Spáčilova 1109/15, 618 00 Brno, IČ 47910356, který je tímto definován jako zpracovatel. Povinnosti zpracovatele plynou z uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Pro bližší informace je možno kontaktovat zástupce zpracovatele.

Způsob zpracování

Místem zpracování kamerových systémů je Nová Mosilana, a.s. Charbulova 1145/150, Černovice, 618 00 Brno v počtu 36 kamer. Režim záznamu je nepřetržitý. Záznam na médiu je uchováván po definovanou dobu (viz výše) a po uplynutí této doby je automaticky přemazáván novými daty.

Kontaktujte nás

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů či v případě Vaší žádosti o výkon některého z práv můžete využít následující možnosti:

Formulář se žádostí o výkon daného práva je možno získat na personálním oddělení.

Změny

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat na základě názorů našich zákazníků. Když zveřejníme změny tohoto prohlášení, upravíme vždy datum poslední aktualizace uvedené na konci tohoto prohlášení včetně popisu změn. Dojde- li v tomto prohlášení či ve způsobech, jakými naše organizace bude používat Vaše osobní údaje k podstatným změnám, oznámíme Vám tyto změny tak, že před implementací těchto změn zveřejníme viditelné upozornění nebo vám zašleme osobní oznámení. Doporučujeme Vám pravidelně toto prohlášení kontrolovat, abyste byli informováni o způsobech ochrany Vašich osobních údajů.